Là văn bản mới
110/QĐ-BTP Văn bản còn hiệu lực
23/01/2017 Luật sư, tư vấn pháp luật
23/01/2017 Quyết định
Kế hoạch
Bộ Tư pháp Lê Thành Long
Văn bản thay thế:
Ban hành Hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài