Sign In
Tổng số gửi đi: 35663 Tổng số nhận về: 222891
STT Đơn vị Số văn bản đến Số văn bản đi Tổng số văn bản
1 Bộ Tư pháp 58003 13476 71479
2 Ban Cán sự Đảng 1063 0 1063
3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 675 0 675
4 Báo Pháp luật Việt Nam 998 0 998
5 Công đoàn Bộ 573 0 573
6 Cục Bổ trợ Tư pháp 11389 883 12272
7 Cục Bồi thường nhà nước 1751 362 2113
8 Cục Con nuôi 2657 1101 3758
9 Cục Công nghệ thông tin 3719 612 4331
10 Cục Công tác phía Nam 3749 397 4146
11 Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm 1753 467 2220
12 Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực 3571 1466 5037
13 Cục Kế hoạch - Tài chính 4507 948 5455
14 Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật 9256 505 9761
15 Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 4290 817 5107
16 Cục Trợ giúp pháp lý 3140 834 3974
17 Học viện Tư pháp 1613 3040 4653
18 Nhà Xuất bản Tư pháp 903 186 1089
19 Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk 591 0 591
20 Tạp chí Dân chủ Pháp luật 851 177 1028
21 Thanh tra Bộ 5224 137 5361
22 Tổng cục Thi hành án dân sự 29261 4251 33512
23 Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia 2198 1049 3247
24 Trường Cao đẳng Luật miền Bắc 757 0 757
25 Trường Cao đẳng Luật miền Nam 766 54 820
26 Trường Cao đẳng Luật miền Trung 2383 546 2929
27 Trường Đại học Luật Hà Nội 1886 196 2082
28 Trường Trung cấp Luật Tây Bắc 683 7 690
29 Văn phòng Bộ 8738 1074 9812
30 Văn phòng Đảng - Đoàn thể 1548 203 1751
31 Viện Khoa học pháp lý 2051 609 2660
32 Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật 4020 238 4258
33 Vụ Hợp tác quốc tế 3287 381 3668
34 Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế 9178 123 9301
35 Vụ Pháp luật Hình sự - hành chính 5692 79 5771
36 Vụ Pháp luật Quốc tế 14298 102 14400
37 Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật 4704 500 5204
38 Vụ Thi đua - Khen thưởng 3008 248 3256
39 Vụ Tổ chức cán bộ 8157 595 8752